Algemene verkoopvoorwaarden (AVS)

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1 De aankoop van onze producten online, evenals de verkoop via de site wellness-healthy.com zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden zijn beschikbaar voor klanten op de website wellness-healthy.com via het tabblad “Voorwaarden” op de startpagina en op de overzichtspagina waarnaar de klant wordt doorverwezen voordat hij zijn bestelling afrondt.

1.3 Door de aankoop van één van onze producten of door het plaatsen van een bestelling via de website wellness-healthy.com, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Doel

2.1 De website wellness-healthy.com biedt voedingssupplementen, wellnessproducten en lichaamsverzorgingsproducten aan. wellness-healthy.com is een officiële vertegenwoordiger van ARIIX (ARIIX ID: 7158213).

Artikel 3 – Sluiting van de overeenkomst

3.1 De eenvoudige wens van de klant om een artikel te kopen dat te koop is op de website shop of om zich te abonneren op onze diensten, zonder de bestelprocedure te volgen die door de site wordt voorzien, creëert geen contractuele relatie.

De koop- of dienstverleningsovereenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelling door de klant is geplaatst en door wellness-healthy.com is bevestigd. De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling.

3.2 Iedere persoon die een bestelling wenst te plaatsen, moet volledig rechtsbevoegd zijn om deze algemene voorwaarden na te leven en een verkoopovereenkomst te sluiten.

Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en wettelijk gerechtigd is om zich te abonneren op onze online diensten en om artikelen te kopen via de website.

3.3 Bij betaling per kaart, garandeert de klant dat hij of zij volledig gerechtigd is om de kaart te gebruiken en dat de kaart toegang geeft tot voldoende fondsen om alle kosten te dekken die nodig zijn om de bestelling te betalen.

3.4 Het verkoop- of dienstverleningscontract wordt in het Frans gesloten. De klant kan zich niet beroepen op de gebrekkige beheersing van de Franse taal om de afwijking van de algemene voorwaarden te bekomen.

3.5 De bestelprocedure bestaat uit verschillende stappen:

  1. De klant kiest het artikel dat hij wil kopen en legt het in zijn mandje;
  2. Hij klikt op de knop “plaats mijn bestelling”;
  3. 3. Hij vult het formulier in met zijn naam en voornaam, zijn huisadres, het leveringsadres indien hij een artikel bestelt, het telefoonnummer van de met de levering belaste vervoerder en zijn e-mailadres;
  4. Hij kiest zijn betaalwijze en vult het formulier in met zijn bankgegevens en in het bijzonder het type betaalkaart, het kaartnummer en de vervaldatum;
  5. Hij wordt teruggestuurd naar een pagina met de details van zijn bestelling;
  6. Hij wordt uitgenodigd de gegevens die op het scherm verschijnen te valideren of te corrigeren door op de knop “mijn gegevens wijzigen” te klikken;
  7. Vervolgens valideert hij zijn gegevens, bevestigt hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en verklaart hij deze te aanvaarden;
  8. Hij doet de betaling;
  9. Hij ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling, een samenvatting van zijn bestelling en de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan en afdrukken. 3.6 Zodra de bestelling is geplaatst, is het niet meer mogelijk deze te wijzigen of de toepasselijke gegevens te wijzigen. 3.7 wellness-healthy.com behoudt zich het recht voor om de bestelling om welke reden dan ook te weigeren. 3.8 Indien wellness-healthy.com de bestelling weigert, verbindt zij zich ertoe de koper binnen de 7 werkdagen na de bestelling terug te betalen op de bankrekening die gekoppeld is aan de kaart waarmee de betaling werd uitgevoerd. 3.9 Het artikel wordt geleverd en de diensten zijn online beschikbaar na ontvangst van de betaling door de klant.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs van het bestelde artikel is de prijs die op het moment van de bestelling op de website vermeld staat.

4.2 De prijs is vermeld in euro en omvat alle kosten, “BTW niet van toepassing – artikel 293 B van de CGI”.

4.3 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden altijd vermeld op de bestelpagina van het artikel.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De prijs van de bestelling of van het betrokken artikel is contant betaalbaar via een van de betaalmiddelen die op de site worden voorgesteld op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

5.2 Online betalen is veilig.

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering van het bestelde artikel of de toegang tot de bestelde diensten wordt uitgevoerd binnen de op de bestelbon vermelde termijn, op voorwaarde dat de gegevens van de koper correct zijn.

6.2 De levering van het bestelde artikel geschiedt op een van de wijzen die op de dag van de bestelling op de site worden voorgesteld.

6.3 De geldigheid van de door de klant verstrekte gegevens valt onder zijn verantwoordelijkheid.

6.4 wellness-healthy.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die verband houdt met te late levering of niet-levering.

6.5 De verkoper van de site is niet verantwoordelijk voor schade tijdens het transport.

6.6 De leveringstermijn bedraagt 2 tot 4 werkdagen.

6.7 De vervoerders zijn DHL – CHRONOPOST/DPD – GLS

6.8 De verzendkosten bedragen € 7,80, behalve voor Zwitserland, waar de verzendkosten € 18,75 bedragen. ( De leveringskosten worden berekend op de pagina “Levering en Betaling” ).

Artikel 7 – Terugtrekking

7.1 In geval van terugtrekking zal de Onderneming alle van de Klant ontvangen betalingen, met inbegrip van leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen na de dag waarop de Onderneming op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om terug te treden, terugbetalen.

7.2 De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betalingsmethode die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt. In ieder geval brengt deze terugbetaling geen extra kosten voor de klant mee.

7.3 De klant wordt eraan herinnerd dat in geval van terugtrekking na gebruik van het product, de klant verplicht is de waardevermindering van het product te dekken die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Volgens de Europese Commissie komt dit overeen met de manier waarop een consument goederen kan hanteren die te koop zijn in een fysieke
goederen die in een fysiek verkooppunt te koop worden aangeboden.

7.4 In geval van herroeping door de klant, is de klant verplicht het product per post of persoonlijk terug te sturen naar het volgende adres Green Logistics Groningen B.V. c/o Ariix, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, Nederland, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen nadat de Vennootschap op de hoogte is gesteld van het besluit van de klant om de overeenkomst te herroepen. De klant wordt geacht deze termijn in acht te hebben genomen indien hij de bestelde producten vóór het einde van de termijn van 30 dagen verzendt.

7.5 In geval van herroeping is de klant verplicht de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product te betalen.

7.6 Het Bedrijf kan de betaling van de terugbetaling uitstellen totdat het Bedrijf het (de) bestelde Product(en) heeft ontvangen of, indien eerder, totdat de Klant bewijs heeft geleverd van verzending van het (de) Product(en).

7.7 De klant wordt ervan in kennis gesteld dat om redenen van gezondheid en hygiëne het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor producten van de assortimenten NUTRIFII, SLENDERIIZ, PURITII, REVIIVE, PRIIME of LUCIM die door de klant na levering zijn geopend.

Deze producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 – Conformiteit, garantie en verborgen gebreken

8.1 De bestelling van een artikel in de winkel

wellness-healthy.com garandeert dat het geleverde product met het bestelde product overeenstemt en voldoet aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben, rekening houdend met zijn specifieke kenmerken.

Het artikel wordt geacht door de klant te zijn goedgekeurd indien hij niet binnen 8 dagen na ontvangst een klacht heeft ingediend.

Elke betwisting betreffende de echtheid van het geleverde artikel moet onverwijld en ten laatste binnen twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld, worden geformuleerd.

Indien de klant het gebrek aan echtheid niet binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het heeft vastgesteld en binnen een jaar vanaf de ontvangst van het artikel heeft opgezegd, kan hij er geen aanspraak meer op maken.

De factuur of de bestelbon geldt als garantie.

Elk geschil, van welke aard ook, moet worden gericht aan het volgende e-mailadres: contact@wellness-healthy.com

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht is wellness-healthy.com gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Artikel 10 – Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke golden op het ogenblik dat de klant de bestelling plaatste.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de site

12.1 De host van de site kan op geen enkele wijze jegens wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die is toe te schrijven aan het gebruik van zijn website of van een andere site die via links en hyperlinks toegankelijk is.

12.2 De host van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een gelinkte site of voor een product waarnaar door de gelinkte site wordt verwezen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Het verkoopcontract wordt beheerst door het Franse recht.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de bestelling zijn onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechtsmacht

Alle geschillen die voortvloeien uit bestellingen gesloten in toepassing van deze algemene voorwaarden zullen met uitsluiting van elk ander rechtsgebied worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1 De inhoud van de website is eigendom van de host van de website en wordt beschermd door de Franse, Europese en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

15.2 Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de site is strikt verboden.