banner green flower

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1 De aankoop van onze producten online, evenals de verkopen via de website wellness-healthy.com, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn toegankelijk voor klanten op de website wellness-healthy.com via het tabblad “AVV” op de homepage en op de samenvattingspagina waarnaar de klant wordt geleid voordat hij zijn bestelling voltooit.

1.3 Door een van onze producten te kopen of een bestelling te plaatsen via de website wellness-healthy.com, stemt de klant in met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Doel

2.1 De website wellness-healthy.com biedt voedingssupplementen, welzijnsproducten en lichaamsverzorgingsproducten aan. Het bedrijf SAS TECH M.B (handelsnaam: WELLNESS – HEALTHY) is een officiële vertegenwoordiger van Partner.Co (ID Partner.Co: 7158213).

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De eenvoudige wil van de klant om een artikel te kopen dat te koop wordt aangeboden in de webshop of om zich te abonneren op onze diensten, zonder het bestelproces te volgen dat is voorzien op de website, doet geen contractuele relatie ontstaan.

De koop- of dienstovereenkomst wordt pas gesloten wanneer de klant de bestelling heeft geplaatst en wellness-healthy.com deze heeft bevestigd. De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling.

3.2 Iedereen die een bestelling wil plaatsen, moet de volledige juridische capaciteit hebben om deze algemene voorwaarden te aanvaarden en een verkoopovereenkomst te sluiten.

Door de bestelling te plaatsen, verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om onze online diensten te gebruiken en artikelen te kopen via de website.

3.3 Bij betaling met een kaart garandeert de klant dat hij volledig bevoegd is om deze kaart te gebruiken en dat deze toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten van de bestelling te dekken.

3.4 De verkoop- of dienstovereenkomst wordt gesloten in het Frans. De klant kan het ontbreken van kennis van de Franse taal niet aanvoeren om de algemene voorwaarden buiten beschouwing te laten.

3.5 Het bestelproces bestaat uit verschillende stappen:

1. De klant kiest het artikel dat hij wil kopen en plaatst het in zijn winkelwagen;

2. Hij klikt op de knop “mijn bestelling plaatsen”;

3. Hij vult het formulier in met zijn contactgegevens, namelijk zijn naam en voornaam, zijn adres, het afleveradres als hij een artikel bestelt, zijn telefoonnummer voor de vervoerder die belast is met de levering en zijn e-mailadres;

4. Hij kiest zijn betaalmethode en vult het formulier in met zijn bankgegevens, met name het type betaalkaart, het kaartnummer en de vervaldatum;

5. Hij wordt doorgestuurd naar een pagina met een overzicht van zijn bestelling;

6. Hij wordt gevraagd om de gegevens op het scherm te controleren en te valideren of te corrigeren door op de knop “mijn contactgegevens wijzigen” te klikken;

7. Hij bevestigt vervolgens zijn gegevens, verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en verklaart deze te aanvaarden;

8. Hij voert de betaling uit;

9. Hij ontvangt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling, een samenvatting van zijn bestelling en de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan en afdrukken.

3.6 Na het plaatsen van de bestelling is het niet meer mogelijk om deze te wijzigen of de gegevens te wijzigen.

3.7 SAS TECH M.B behoudt zich het recht voor om de bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

3.8 Als wellness-healthy.com de bestelling weigert, verbindt zij zich ertoe de koper binnen 7 werkdagen na de bestelling terug te betalen op de bankrekening die is gekoppeld aan de kaart die is gebruikt voor de betaling.

3.9 Het artikel wordt geleverd en de diensten zijn online beschikbaar nadat de betaling van de klant is ontvangen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs van het bestelde artikel is de prijs die wordt vermeld op de website op het moment van de bestelling.

4.2 De prijs wordt vermeld in euro en omvat alle kosten. De btw wordt geheven volgens de geldende tarieven.

4.3 De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden altijd vermeld op de bestelpagina van het artikel.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De prijs van de bestelling of het betreffende artikel moet contant worden betaald via een van de betaalmethoden die worden aangeboden op de website op de dag van de bestelling.

5.2 Online betaling is veilig.

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering van het bestelde artikel of de toegang tot de bestelde diensten vindt plaats binnen de op de bestelbon aangegeven termijn, op voorwaarde dat de gegevens van de koper juist zijn.

6.2 De levering van het bestelde artikel vindt plaats via een van de op de website aangeboden methoden op de dag van de bestelling.

6.3 De geldigheid van de door de klant verstrekte gegevens is zijn verantwoordelijkheid.

6.4 wellness-healthy.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde levering of het ontbreken van levering.

6.5 De verkoper van de website is niet verantwoordelijk voor schade die tijdens het transport is ontstaan.

6.6 De levertijden zijn 2 tot 5 werkdagen of langer, afhankelijk van het land van levering.

6.7 De vervoerders zijn DHL – CHRONOPOST/DPD – GLS. Ze zijn afhankelijk van de geografische locatie van de klant.

6.8 De verzendkosten zijn afhankelijk van de geografische locatie van de klant en worden berekend op de pagina “Betaling”).

Meer informatie over de levering

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het product (vijfenveertig dagen voor de Gouttes Jour en Nuit Slenderiiz).

7.2 De terugbetaling (min de oorspronkelijke verzendkosten) zal worden gedaan via de gebruikte betaalmethode voor de oorspronkelijke transactie. In elk geval leidt deze terugbetaling niet tot extra kosten voor de klant.

7.3 De klant wordt eraan herinnerd dat bij herroeping na gebruik van het product, de klant verplicht is elk waardeverlies van het product te vergoeden als gevolg van enige manipulatie die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te controleren.

Volgens de Europese Commissie komt dit overeen met de manier waarop een consument goederen kan hanteren die te koop zijn in een fysieke winkel.

7.4 In geval van herroeping door de klant is deze verplicht het product per post of persoonlijk terug te sturen naar het volgende adres: Green Logistics Groningen B.V. c/o Partner.co, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, Nederland, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan dertig (30) dagen na de klant heeft de beslissing genomen om zich terug te trekken. De klant wordt geacht deze termijn te hebben nageleefd als hij de bestelde producten verzendt voordat de termijn van 30 dagen verstrijkt.

7.5 In geval van herroeping is de klant verplicht de directe kosten van het terugsturen van het product te betalen.

7.6 Het bedrijf kan de terugbetaling uitstellen totdat het de bestelde producten heeft ontvangen of, als dit eerder gebeurt, totdat de klant bewijs heeft geleverd van verzending van de producten.

7.7 Promotieartikelen en bepaalde gespecialiseerde artikelen kunnen strengere retourvoorwaarden hebben.

Artikel 8 – Conformiteit, Garantie en verborgen gebreken

8.1 Bestelling van een artikel in de winkel

SAS TECH M.B garandeert dat het geleverde artikel overeenkomt met het bestelde artikel en voldoet aan de normale verwachtingen die de klant ervan kan hebben gezien zijn specificaties.

Het artikel wordt geacht te zijn aanvaard door de klant als deze binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar heeft gemaakt.

Elk bezwaar met betrekking tot de echtheid van het geleverde artikel moet onmiddellijk en uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de klant het gebrek heeft geconstateerd, worden geuit.

Als de klant het gebrek aan echtheid niet binnen twee maanden na de dag waarop hij dit heeft geconstateerd, en binnen een jaar na ontvangst van het artikel heeft gemeld, kan hij zich er niet meer op beroepen.

De factuur of de bestelbevestiging geldt als garantiebewijs.

Elk bezwaar van welke aard dan ook moet worden gericht aan het volgende e-mailadres: contact@wellness-healthy.com

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht is het bedrijf SAS TECH M.B gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de overmacht.

Artikel 10 – Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De geldende algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment dat de bestelling door de klant is geplaatst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

12.1 De websitehost kan op geen enkele manier en in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van zijn website of van een andere website die toegankelijk is via links en hyperlinks.

12.2 De websitehost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een gelinkte website of voor een product dat wordt vermeld op de gelinkte website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 De verkoopovereenkomst valt onder het Franse recht.

13.2 Geschillen die voortvloeien uit de bestelling zijn onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter

Geschillen die voortvloeien uit bestellingen die zijn gesloten op basis van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, met uitsluiting van alle andere rechtbanken.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1 De inhoud van de website is eigendom van de websitehost en is beschermd door de Franse, Europese en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Websitehost: Kinsta Inc. – 8605 Santa Monica Blvd #92581, West Hollywood, CA 90069 – Verenigde Staten van Amerika

15.2 Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de website is ten strengste verboden.

Bedrijfsnaam

SAS TECH M.B: naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Handelsnaam: WELLNESS – HEALTHY

Kapitaal: 5.000€

Adres: 66 Rue du Moulin, 62130 Pierremont – PAS-DE-CALAIS

E-mail: contact@wellness-healthy.com

Website: wellness-healthy.com