Juridische kennisgeving en privacybeleid

 

TECH M.B. is begaan met de rechten van natuurlijke personen, met name op het gebied van geautomatiseerde verwerking, en streeft naar transparantie ten aanzien van haar klanten. Daarom heeft zij een beleid uitgewerkt dat betrekking heeft op alle verwerkingen, de doeleinden die ermee worden nagestreefd en de actiemiddelen waarover natuurlijke personen beschikken om hun rechten zo goed mogelijk te doen gelden. 

Voor nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit de site te raadplegen: https://www.cnil.fr/
 
Door verder te surfen op deze site, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. 
De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die kan worden afgedwongen tijdens de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke kennisgeving

1.1 Site (hierna “de site”) : 
 
wellness-healthy.com
 
1.2 Uitgever (hierna te noemen “de uitgever”) : 
 
TECH M.B SASU met een kapitaal van €5.000
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te: 66 Rue du Moulin 62130 Pierremont 
vertegenwoordigd door Morgan Blondeau, in zijn hoedanigheid van voorzitter
ingeschreven bij de RCS van 899477608
telefoonnummer : 
e-mailadres: contact@wellness-healthy.com
 
1.3 Gastheer (hierna “de gastheer”) : 
 
wellness-healthy.com wordt gehost door Ionos, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7, place de la Gare BP 70109 57200 Sarreguemines.
 
 
Artikel 2 – Toegang tot het terrein

De toegang tot en het gebruik van de site zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U verbindt zich ertoe deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden of voor enigerlei vorm van commerciële prospectie, in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.

Artikel 3 – Inhoud van de site

Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.
Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij van een dergelijk ongeoorloofd gebruik kennis heeft gekregen, betekent niet dat hij met dat gebruik instemt en van vervolging afziet.

Artikel 4 – Beheer van de site

Voor het goede beheer van de site kan de uitgever op elk ogenblik :
– de toegang tot de gehele site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan voor te behouden aan een specifieke categorie van internetgebruikers;
– alle informatie te verwijderen die de werking van de site zou kunnen verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten
– de site op te schorten om hem bij te werken.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een defect, panne, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd.
U bent volledig verantwoordelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.
 
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gerechtelijke procedure tegen u:
– als gevolg van het gebruik van de site of een via het internet toegankelijke dienst;
– als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.
 
De uitgever is niet verantwoordelijk voor enige schade die aan u, aan derden en/of aan uw apparatuur wordt toegebracht als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige actie jegens haar als gevolg daarvan.
Indien de uitgever als gevolg van uw gebruik van de site in een minnelijke of gerechtelijke procedure betrokken raakt, kan hij tegen u een vordering instellen tot vergoeding van alle schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hyperlinks
 
Het is de gebruiker ten strengste verboden een hyperlink aan te brengen naar de gehele site of een gedeelte ervan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Het staat de uitgever vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hij zijn beslissing op enigerlei wijze hoeft te rechtvaardigen. Indien de uitgever zijn toestemming verleent, is deze toestemming in alle gevallen slechts tijdelijk en kan zij te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat de uitgever gehouden is zijn beslissing te rechtvaardigen.
Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen recht op de inhoud van de gelinkte site. 

Artikel 7 – Verzameling en bescherming van gegevens
 
Uw gegevens worden verzameld door TECH M.B.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, worden door de uitgever hoofdzakelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen. 
 
De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende
– naam en achternaam
– adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– financiële gegevens: als onderdeel van de betaling van producten en diensten aangeboden op het Platform, registreert het Platform financiële gegevens met betrekking tot de kredietkaart van de gebruiker. 
 
Artikel 8 – Recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens
 
Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:
– het recht van toegang: hij kan zijn recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de hem betreffende persoonsgegevens, door te schrijven naar het hieronder vermelde e-mailadres. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, om bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
– het recht van rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om bijwerking van de informatie;
– het recht op gegevenswissing: gebruikers kunnen verzoeken om wissing van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
– het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen zoals uiteengezet in de GDPR;
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de GDPR voorziet;
– het recht op portabiliteit: zij kunnen het Platform verzoeken hun de door hen verstrekte persoonsgegevens te verstrekken om deze over te dragen naar een nieuw Platform.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres
66 Rue du Moulin 62130 Pierremont .
 
Of per e-mail, op het volgende adres
contact@wellness-healthy.com    
 
Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een door de aanvrager ondertekende fotokopie van een geldig identiteitsbewijs en van het adres waarop de uitgever met de aanvrager contact kan opnemen. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek zal een antwoord worden toegezonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken daartoe aanleiding geeft.
 
Bovendien, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen, de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.
 
Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr. 
 
Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, aangezien wij volledig tot uw beschikking staan om uw probleem op te lossen. 
 
Artikel 9 – Gebruik van gegevens
 
De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te handhaven. De rechtsgrondslag voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek gaat het om de volgende toepassingen:
 
– toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;
– beheer van de werking en optimalisering van het Platform;
– implementatie van gebruikersondersteuning;
– verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
– het personaliseren van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis en de voorkeuren van de gebruiker;
– preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en beheer van veiligheidsincidenten
– beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
– het verzenden van commerciële en reclame-informatie, overeenkomstig de voorkeuren van de gebruiker;
– organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten.
 
Artikel 10 – Beleid inzake gegevensbewaring
 
Het Platform bewaart uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om u zijn diensten te verlenen of ondersteuning te bieden. 
Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden af te dwingen, kunnen wij ook sommige van uw gegevens bewaren voor zover dit noodzakelijk is, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wij deze niet langer nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen.
 
Artikel 11 – Delen van persoonsgegevens met derden
 
Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derde ondernemingen, uitsluitend in de Europese Unie
– wanneer de gebruiker gebruik maakt van de betalingsdiensten, voor de uitvoering van deze diensten, staat het Platform in relatie met derde bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft;
– wanneer de gebruiker publiek toegankelijke informatie publiceert in de vrije commentaargebieden van het Platform;
– wanneer de gebruiker een website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;
– wanneer het Platform gebruik maakt van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te leveren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
– indien vereist door de wet, kan het Platform gegevens doorsturen om vorderingen tegen het Platform op te volgen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.
 
Artikel 12 – Commerciële aanbiedingen
 
U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: contact@wellness-healthy.com.
Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgeverij worden gebruikt voor commerciële prospectie. Indien u dit niet wenst, klik dan op de volgende link: contact@wellness-healthy.com.
Indien u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen. De uitgever aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.
De gegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode die in overeenstemming is met de vigerende wetgeving.

Artikel 13 – Cookies 
 
Wat is een “cookie”?
Een “cookie” of “tracer” is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en wordt gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
De site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te volgen, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.
 
In voorkomend geval kunnen, met uw toestemming, “cookies” van de uitgever van de site en/of van derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst. In dat geval zal, de eerste keer dat u deze site bezoekt, een banner verschijnen waarin het gebruik van cookies wordt uitgelegd. Alvorens verder te surfen, moet de klant en/of prospect het gebruik van deze “cookies” aanvaarden of weigeren. De gegeven toestemming geldt voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de cookies op elk moment te deactiveren.
 
De volgende cookies zijn op deze site aanwezig: 
Google cookies:
– Google analytics: maakt het mogelijk het publiek van de website te meten;
– Google tag manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op de pagina’s en maakt het mogelijk de Google tags te beheren;
– Google Adsense: het advertentienetwerk van Google dat websites of YouTube-video’s gebruikt als drager voor zijn advertenties; 
– Google Dynamic Remarketing: maakt het mogelijk om dynamische reclame aangeboden te krijgen op basis van eerdere zoekopdrachten; 
– Google Adwords Conversion: een hulpmiddel voor het volgen van adwords-reclamecampagnes; 
– DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners weer te geven.
 
Voor informatie over hoe Google uw persoonlijke gegevens zal gebruiken wanneer u toestemming geeft op onze site, verwijzen wij u naar de Privacy en Servicevoorwaarden van Google.

Artikel 14 – Foto’s en afbeeldingen van producten

De foto’s van de producten, die hun beschrijving vergezellen, zijn niet contractueel en verbinden de uitgever niet.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke bevoegdheidsverdeling die voortvloeit uit een bijzondere wettelijke of reglementaire tekst.

Artikel 16 – Contact

Voor vragen, informatie over de op de site gepresenteerde producten, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@wellness-healthy.com.